• Weronika Żebrowska

Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy handlowej w Chinach


Ochrona tajemnicy handlowej jest ważnym zagadnieniem związanym zarówno z prawem konkurencji, jak i prawem własności intelektualnej. Na całym świecie i w każdym czasie, gdy na rynku pojawią się innowacyjne pomysły, konkurencyjna siła napędowa tworzyć będzie czynniki, stanowiące przeszkodę w uniknięciu ryzyka, związanego z pojawieniem się czynów nieuczciwej konkurencji. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie tego zjawiska; powinno się jednak jak najbardziej ograniczyć jego rozprzestrzenianie i wpływ na gospodarkę. Istnieje na to jedyny skuteczny sposób – prawo.Pomimo oskarżeń ze strony innych państw o notoryczne wykradanie ich tajemnic handlowych przez Państwo Środka i międzynarodową krytykę funkcjonowania systemu prawnego, Chiny wciąż pozostają drugą co do wielkości gospodarką świata. Jednakże to również ona często pada ofiarą czynów nieuczciwej konkurencji, wszechobecnych na rynku zagranicznych przedsiębiorstw.

W przeszłości chińskie prawo ochrony tajemnicy handlowej nie było uznawane za zgodne z praktyką międzynarodową i państwową kondycją prawną Chin. Ochrona tajemnicy handlowej ma bardzo długą historię. Chiny do 1993 roku, musiały mierzyć się z wieloma nieścisłościami dotyczącymi definicji tajemnicy handlowej, warunkami jej ochrony, karami za naruszenie czy mieszaniem się wszystkich tych pojęć. Dopiero Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w Chińskiej Republice Ludowej (中华人民共和国反不正当竞争法; Anti-Unfair Competition Law, dalej: „AULC”) z 1993 r. zmieniła ówczesne patrzenie na kwestie prawne i stanowiła kamień milowy w sprawie tajemnicy handlowej i zasad jej ochrony. Od tego czasu system prawny ochrony tajemnicy handlowej zaczął się integrować.


Ostatni ważny przełom w ustawodawstwie chińskim, dotyczącym regulacji w kwestiach zwalczania nieuczciwej konkurencji, nastąpił 4 listopada 2017r. na posiedzeniu Stałego Komitetu Dwunastego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, podczas którego została przyjęta poprawka do AULC. Nowelizacja Ustawy miała duży wpływ na przedsiębiorstwa Państwa Środka i weszła w życie 1 stycznia 2018 roku.

Pomimo wszelkich zmian, nowa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie wprowadziła istotnych przekształceń w zakresie samej ochrony tajemnic handlowych. Główne modyfikacje obejmują dwa aspekty. Po pierwsze, nowelizacja usuwa wymóg "wartości praktycznej" jako jednego z elementów tajemnicy przedsiębiorstwa. Po drugie, poprawka daje większą jasność co do tego, kiedy strony trzecie będą ponosić odpowiedzialność:

"Osoby trzecie, które wiedzą lub powinny wiedzieć, że pracownicy i byli pracownicy właściciela tajemnicy handlowej lub innych jednostek pracowniczych, osoby fizyczne dopuszczające się nielegalnych działań wymienionych w poprzednim punkcie, które nadal uzyskują, ujawniają, wykorzystują lub zezwalają innym na korzystanie z tajemnicy handlowej, będą uważane za naruszające tajemnicę handlową. "

Oprócz wniesienia pozwu cywilnego do właściwego sądu i zwrócenia się do miejscowych prokuratorów o wszczęcie postępowania karnego, posiadacze praw do tajemnicy handlowej mogą również ubiegać się o wszczęcie postępowania administracyjnego, składając skargę do lokalnych oddziałów Państwowej Administracji Przemysłu i Handlu (State Administration for Industry and Commerce; dalej: SAIC) w Chinach. Lokalny oddział może następnie przeprowadzić administracyjne dochodzenie w sprawie domniemanej kradzieży i jest upoważniony do nałożenia grzywny jako kary oraz do wydania nakazów. Restytucja jednak nie ma w tym przypadku zastosowania.

AUCL daje lokalnym oddziałom SAIC nowe administracyjne uprawnienia dochodzeniowe w tajemnicy handlowej, tj. prawo przeprowadzania kontroli na miejscu czy zajęcie mienia związanego z czynami nielegalnymi.

Administracyjne organy ścigania mogły już nakładać grzywny tylko od 10.000 RMB (1515 USD) do 200 000 RMB (30 300 USD), natomiast zmieniona AUCL pozwala na grzywnę w wysokości od 100 000 RMB (15 150 USD) do 3 milionów RMB (454 550 USD), w zależności od konkretnych rodzajów i wagi naruszeń. To, jak można się spodziewać, skutecznie odstrasza przed naruszaniem tajemnicy handlowej w Chinach.
Wzrost spraw związanych z tajemnicą handlową i jej naruszeniami, został najbardziej zaobserwowany w 2008r. w branżach, w których obecne są inne rodzaje praw własności intelektualnej, takich jak patenty i prawa autorskie. Funkcjonujące wówczas prawo, nie mogło skutecznie zapewnić wystarczającej ochrony, a więc niektóre firmy zaczęły używać tajemnicy handlowej jako metody, by chronić swoje prawa i interesy w Chinach. Baidu, Gaode Map czy Robstep to tylko kilka przedsiębiorstw, które padły ofiarą czynów nieuczciwej konkurencji ze strony swoich pracowników, którzy wykradli ich tajemnice handlowe. Firmy żądały od 50-60 MLN RMB odszkodowania. Zjawisko to było częściowo przypisane determinacji Chin w celu wzmocnienia prawa własności intelektualnej. Wszystkie te sprawy dotyczyły nowych technologii, w tym pojazdów i sztucznej inteligencji.
Pomimo zmian wprowadzonych w Ustawie, w Chinach wciąż zachodzi wysokie ryzyko biznesowe i prawne przy wchodzeniu na rynek przez obce przedsiębiorstwa. Ryzyko to można jednak kontrolować, jeśli zostaną zastosowane właściwe środki łagodzące, a praktyki będą przyjmowane i wdrażane z należytą starannością. Jednymi z najważniejszych i kluczowych czynników są dobra znajomość zagadnień handlowych i regulacyjnych w Chinach. Ważne jest, jeśli nie niezbędne, prowadzenie działalności gospodarczej w Państwie Środka za pośrednictwem działu prawnego i / lub przy pomocy zaufanego zewnętrznego doradcy. Wiedza oraz doświadczenie przedsiębiorcy zapewnia ochronę jego tajemnicy handlowej i broni go przed niechcianymi działaniami ze strony konkurencji.

138 views
logo Chinese Law Association
logo Międzywydziałoego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego

©2018 by IntoChina.

Materiały współtworzone przez:

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon